Villkor

Kakdegsfabriken Sverige AB, organisations nr. 559216-5871 driver webbplatsen kakdegsfabriken.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Kakdegsfabriken framgår på Webbplatsen.

§1, Ångerrätt – konsument

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller inte företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan oanvänd i oskadat skick, i originalförpackning, plomberade förbrukningsvaror (obruten). Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 10 dagar. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden till oss. Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

§2, Garanti och reklamationsrätt – konsument

Vi säljer alla produkter med 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

§3, Ångerrätt – företag

Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats. Ditt företag står för returkostnaden till oss. Ditt företag ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

§4, Garanti och reklamationsrätt – företag

Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. Alla garantier gäller i Sverige. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

§5, Service

Vi har mycket omsorgsfullt valt ut våra samarbetspartners och erbjuder rikstäckande service för att ge dig som kund ett förstklassigt garantiförfarande. Vid serviceärenden ska du i första hand kontakta tillverkarens egna serviceorganisation.

Har inte leverantören en egen serviceorganisation;

  • för produkter som väger mindre än 35 kg eller kostar mindre än 15.000 kr skickas in till Kakdegsfabriken för reparation. Frakten till Kakdegsfabriken står kunden för. Ditt företag ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Skickas produkter in för garantiärende enligt §4 men inget fel kan konstateras av serviceverkstad, debiteras kunden en felsökningsavgift på 485 kr/produkt och faktisk returfraktskostnad.
  • för produkter som är tyngre än 35 kg eller kostar mer än 15.000 kr så kontakta Kakdegsfabriken för att orda med på platsen service. Om inget fel enligt §4 kan konstateras av serviceorganisation på plats så debiteras felsökningsavgift på 970 kr/produkt och faktiska rimliga reskostnader t/r till kund.

Kakdegsfabriken debiterar 970 kr/tim, faktiska kostnader för reservdelar, rimliga resekostnader t/r Länna, eventuella fraktkostnader.

§6, Outhämtade paket, missad mottagning

  1. Hämtar kunden ej ut sitt paket inom angiven tid och produkten returneras.
  2. I händelse av att kunden har missat att hämta ut sitt paket kan kunden välja att få sitt paket utskickat på nytt.
  3. Om kunden inte är tillgänglig vid leverans av paket till kundens angivna adress och en ny avisering krävs för att försöka leverera försändelsen igen.
  4. Felaktiga sändningsuppgifter

Alla dessa extra kostnader som fraktbolaget debiterar, kommer Kakdegsfabriken fakturera kunden i en separat faktura i efterhand. Exempelvis leveranshinder 105 kr till företag eller den faktiska returkostnaden från speditören.

§7, Betalning med kreditkort / betalkort

Kakdegsfabriken använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

§8, Sekretesspolicy

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. För hantering av personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och att den inte kommer säljas till tredje part.

§9. Force Majeure

Kakdegsfabriken ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Kakdegsfabriken inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Kakdegsfabriken kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Kakdegsfabriken rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

§10, Ändringar av Villkoren

Kakdegsfabriken förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Kakdegsfabriken har informerat Kunden om ändringarna. Kakdegsfabriken rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

§11, Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

§12, Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Kakdegsfabriken kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Kakdegsfabriken beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

§13, Felaktigheter

Kakdegsfabriken reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Kakdegsfabriken har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.